• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con

Theo đó, từ sau ngày 1/1/2021, những thông tin sau đây bắt buộc phải ghi trên hợp đồng lao động:

– Số điện thoại của người lao động

– Số Giấy phép lao động hoặc số văn bản xác nhận thuộc diện được miễn GPLĐ (nếu lao động là người nước ngoài);

– Địa điểm làm việc: cần ghi đầy đủ các địa điểm mà người lao động sẽ làm việc thường xuyên tại đó;

– Mức lương: phải ghi rõ mức lương tính theo thời gian của công việc (tạm gọi là lương thời gian). Kể cả trường hợp trả lương khoán hay lương sản phẩm cũng phải ghi mức lương thời gian;

– Kỳ hạn trả lương: ghi theo quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, tức phải ấn định một thời điểm cụ thể có tính chu kỳ.

Thông tư đính kèm phụ lục về Danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con. Theo đó, phía doanh nghiệp phải công khai các ngành nghề này cùng với thông tin về tác hại của nó để lao động nữ được phép lựa chọn việc tiếp tục ký hay không ký hợp đồng lao động. Lao động nam cũng có một số ngành nghề được công bố là “có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản”.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi