• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 989/TCT-CS ngày 29/3/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xác định thuế GTGT đầu vào đối với DN vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa bán trong nước

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

We regularly update legal documents on accounting, tax, labor and other related fields for clients.

Liên hệ với chúng tôi