• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
23 Tháng 09, 2022
Công văn số 2735/CTBNI-TTHT ngày 12/09/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu và thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ môi giới bán hàng tại nước ngoài

Nghĩa vụ thuế nhà thầu: Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

“Điều 2. Đối tượng không áp dụng

Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; …”

23 Tháng 09, 2022
Công văn số 2319/CTHPH-TTHT ngày 12/08/2022 của Cục thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến tiêu hủy nguyên vật liệu

Trường hợp Công ty (kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) là doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn, có phát sinh chi phí liên quan tiêu hủy nguyên vật liệu không sử dụng do khách hàng thay đổi chiến lược sản xuất, Công ty thực hiện như sau:

09 Tháng 09, 2022
Công văn số 5129/CTBGI-TTHT ngày 26/08/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Trường hợp Công ty làm hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, đáp ứng điều kiện, thủ tục và hồ sơ theo trích dẫn tại Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty phải ghi đầy đủ nội dung tại Mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

09 Tháng 09, 2022
Công văn số 8404/BTC-TCT ngày 23/08/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn, trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất có thực hiện xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, từ ngày 01/07/2022, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu sản phẩm và trường hợp xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

25 Tháng 08, 2022
Công văn số 3059/TCT-KK ngày 18/8/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về kê khai bổ sung hóa đơn GTGT đầu vào

Theo đó, trường hợp Công ty kê khai bổ sung một số hóa đơn GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào (phát sinh từ tháng 01/2021 đến tháng 09/2021) vào kỳ tính thuế tháng 10, tháng 11/2021 trước khi Cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì thực hiện kê khai theo quy định điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên.

25 Tháng 08, 2022
Chúc mừng ngày Tết Trung thu !!!

VBK chúc cho cuộc sống và công việc của các bạn sẽ sáng và toàn vẹn như vầng trăng tròn ngày Tết Trung thu !!!

16 Tháng 08, 2022
Công văn số 8042/BTC-TCHQ ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn khi làm thủ tục xuất khẩu tại chỗ, nhập khẩu tại chỗ đối với trường hợp doanh nghiệp nội địa kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) như sau:

Liên hệ với chúng tôi