• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
16 Tháng 05, 2024
CHÚC MỪNG VBK HÀNH TRÌNH 10 NĂM THÀNH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, ngày 31 tháng 05 năm 2023,  VBK vinh dự được Ủy ban Điều phối Kế toán viên Chuyên nghiệp ASEAN (ACPACC) cấp chứng chỉ ASEAN CPA cho các nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách bên dưới

22 Tháng 04, 2024
Công văn số 989/TCT-CS ngày 29/3/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xác định thuế GTGT đầu vào đối với DN vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa bán trong nước

Trường hợp Công ty vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

17 Tháng 04, 2024
Công văn số 1554/TCT-CS ngày 15/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không có quy định sử dụng HĐĐT để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại

Hoá đơn thương mại không thuộc một trong các loại hoá đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, theo đó, trước khi áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp lập hoá đơn thương mại cho hàng hoá xuất khẩu có sai sót thì không có quy định sử dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại.

17 Tháng 04, 2024
Công văn số 1511/TCT-KK ngày 11/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính

Theo đó, Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, thành lập các Địa điểm kinh doanh tại thành phố Hải Phòng. Các địa điểm kinh doanh này được hạch toán tập trung tại trụ sở chính (hạch toán phụ thuộc), sử dụng hoá đơn điện tử của trụ sở chính do Công ty phát hành và các địa điểm kinh doanh này chỉ hoạt động bán lẻ, không kê khai, nộp thuế tại Hải Phòng. Công ty khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, địa điểm kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử do Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

22 Tháng 02, 2024
Công văn số 558/TCT-CS ngày 20/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không giải quyết hoàn thuế đối với hoạt động XNK tại chỗ không đáp ứng điều kiện về hải quan

Như vậy, trường hợp Cơ quan hải quan xác định việc doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì Cơ quan thuế không giải quyết hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện về tờ khai hải quan theo quy định.

19 Tháng 02, 2024
Công văn số 501/TCT-KK ngày 16/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

26 Tháng 01, 2024
Công văn số 257/TCT-CS ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với các hợp đồng xuất khẩu sang nước ngoài do chậm thanh toán

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

26 Tháng 01, 2024
Công văn số 296/TCT-KK ngày 24/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc kê khai hoá đơn thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google

Trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào bị bỏ sót dẫn đến hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

23 Tháng 01, 2024
Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp không nộp, nộp thiếu thuế TNDN tạm nộp hàng quý

Thuế TNDN là loại khai quyết toán theo năm, tạm nộp thuế theo quý. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không có nghĩa vụ khai, nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm nộp quý. Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý, đảm bảo nguyên tắc:

04 Tháng 01, 2024
Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài được Công ty tại Việt Nam bồi hoàn lại toàn bộ

Trường hợp ông A được Công ty ở Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty ở Việt Nam và Công ty ở Nhật Bản chi trả, trong đó phần thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài do Công ty Nhật Bản chi trả (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty ở Việt Nam thì không được trừ các khoản bảo hiểm đó khi tính thuế thu nhập TNCN tại Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi