• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
23 Tháng 11, 2023
Công văn số 5125/CTBNI-TTHT ngày 07/11/2023 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn xử lý vi phạm đối với hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm

Theo đó, thời điểm lập hoá đơn điện tử cho hàng hoá xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

21 Tháng 11, 2023
Công văn số 79873/CTHN-TTHT ngày 13/11/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng quy định tại Khoản 6 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

03 Tháng 11, 2023
Công văn số 4890/TCT-KK ngày 02/11/2023 của Tổng cục Thuế trả lời về thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu

Theo đó, thời điểm lập hoá đơn điện tử cho hàng hoá xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

03 Tháng 11, 2023
Công văn số 4525/TCT-CS ngày 12/10/2023 của Tổng cục Thuế trả lời về các đề xuất chính sách thuế và thủ tục hành chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Theo đó, ngày 12/10/2023, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 4525/TCT-CS để trả lời một số kiến nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về chính sách thuế và các thủ tục hành chính liên quan đến:

31 Tháng 10, 2023
Công văn số 4758/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 26/10/2023 hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

31 Tháng 10, 2023
Công văn số 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định tỷ giá nộp thuế nhà thầu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 576/CT-QLT1 ngày 22/3/2023 của Cục thuế doanh nghiệp lớn về việc xác định tỷ giá nộp thuế nhà thầu, trên cơ sở tổng hợp ý kiến các đơn vị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2016/TT-BTC), cho mục đích ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần xác định trường hợp nộp thay thuế nước ngoài là giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế hay chưa để xác định tỷ giá hạch toán cho phù hợp:

13 Tháng 10, 2023
Công văn số 4788/CTBNI-TTHT ngày 09/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về chi phí lương được trừ của giám đốc Công ty TNHH MTV do Tổ chức làm chủ

Trường hợp Công ty A là Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu (Công ty B tại Hàn Quốc), có phát sinh chi trả tiền lương cho giám đốc Công ty A (giám đốc này là thành viên sáng lập của Công ty B tại Hàn Quốc), cá nhân giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty A thì khoản chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).

13 Tháng 10, 2023
Công văn số 4511/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 11/10/2023 hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng bán bị trả lại

Theo đó, trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập theo quy định tại khoản 1 Điều 4 và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

28 Tháng 09, 2023
Công văn số 22555/CTBDU-TTHT ngày 20/09/2023 của Cục thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng cho mượn và catalogue

Theo đó, trường hợp Công ty cho nhà cung cấp mượn máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm cũng như dùng hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) để cho, biếu, tặng, trao đổi thi Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.

Theo đó, trường hợp Công ty cho nhà cung cấp mượn máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm cũng như dùng hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) để cho, biếu, tặng, trao đổi thi Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi