• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
20 Tháng 06, 2024
Công văn số 2477/TCT-QLN ngày 10/06/2024 của Tổng cục Thuế về tổng hợp dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tra cứu một số các thông tin trên Thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cục Thuế, tạo tiền đề cho công tác tuyên truyền, phổ biến về biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tới người nộp thuế, đồng thời có đầy đủ dữ liệu tổng hợp, báo cáo trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện:

20 Tháng 06, 2024
Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

Nghị định 64/2024/NĐ-CP được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong bối cảnh khó khăn kinh tế. Nghị định này quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và tiền thuê đất trong năm 2024, cụ thể

22 Tháng 04, 2024
Công văn số 989/TCT-CS ngày 29/3/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn cách xác định thuế GTGT đầu vào đối với DN vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa bán trong nước

Trường hợp Công ty vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ bán trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xác định theo tỷ lệ giữa doanh thu của hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

17 Tháng 04, 2024
Công văn số 1554/TCT-CS ngày 15/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không có quy định sử dụng HĐĐT để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại

Hoá đơn thương mại không thuộc một trong các loại hoá đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, theo đó, trước khi áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp lập hoá đơn thương mại cho hàng hoá xuất khẩu có sai sót thì không có quy định sử dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại.

17 Tháng 04, 2024
Công văn số 1511/TCT-KK ngày 11/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính

Theo đó, Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, thành lập các Địa điểm kinh doanh tại thành phố Hải Phòng. Các địa điểm kinh doanh này được hạch toán tập trung tại trụ sở chính (hạch toán phụ thuộc), sử dụng hoá đơn điện tử của trụ sở chính do Công ty phát hành và các địa điểm kinh doanh này chỉ hoạt động bán lẻ, không kê khai, nộp thuế tại Hải Phòng. Công ty khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, địa điểm kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử do Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

22 Tháng 02, 2024
Công văn số 558/TCT-CS ngày 20/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không giải quyết hoàn thuế đối với hoạt động XNK tại chỗ không đáp ứng điều kiện về hải quan

Như vậy, trường hợp Cơ quan hải quan xác định việc doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì Cơ quan thuế không giải quyết hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện về tờ khai hải quan theo quy định.

19 Tháng 02, 2024
Công văn số 501/TCT-KK ngày 16/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

26 Tháng 01, 2024
Công văn số 257/TCT-CS ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với các hợp đồng xuất khẩu sang nước ngoài do chậm thanh toán

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

Liên hệ với chúng tôi