• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • +84382752368
  • info@vbk.com.vn

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
28 Tháng 09, 2023
Công văn số 22555/CTBDU-TTHT ngày 20/09/2023 của Cục thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng cho mượn và catalogue

Theo đó, trường hợp Công ty cho nhà cung cấp mượn máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm cũng như dùng hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) để cho, biếu, tặng, trao đổi thi Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.

27 Tháng 09, 2023
Công văn số 67047/CTHN-TTHT ngày 15/09/2023 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoá đơn điều chỉnh và tỷ lệ thuế cho hoạt động xây dựng

Theo đó, trường hợp HĐĐT đã lập theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP mà hóa đơn này có sai sót thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

25 Tháng 09, 2023
Công văn số 3782/TCT-CS ngày 25/08/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với thu nhập từ lãi cho vay bị ấn định thuế

Trường hợp doanh nghiệp không phải là tổ chức hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng có hoạt động cho vay không thường xuyên nếu cho tổ chức khác vay (bao gồm cả chi nhánh của doanh nghiệp mà chi nhánh này nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng) không tính lãi hoặc có lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường cùng kỳ hạn, quy mô trên thị trường thì thuộc trường hợp ấn định thuế theo quy định của pháp luật quản lý thuế

18 Tháng 09, 2023
Công văn số 4350/CTHPH-TTHT ngày 17/08/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách giảm thuế GTGT đối với dịch vụ logistic

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

07 Tháng 09, 2023
Công văn số 62652/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế khi thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân

Trường hợp Công ty uỷ quyền cho cá nhân là người lao động của Công ty thanh toán tiền mua tài sản cố định sử dụng cho hoạt động SXKD của Công ty có giá trị từ hai mươi (20) triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) cho bên bán bằng hình thức thanh toán thẻ tín dụng của cá nhân đó sang tài khoản của bên bán, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản từ tài khoản của Công ty đã đăng ký của Cơ quan thuế vào tài khoản cá nhân.

05 Tháng 09, 2023
Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định về hoá đơn, chứng từ  

Nhằm cải thiện các vấn đề phát sinh từ thực tiễn của các doanh nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, một số nội dung đáng chú ý của Dự thảo như sau:

31 Tháng 08, 2023
Công văn số 62665/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoá đơn đầu vào bị sai thuế suất

Theo đó, trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 06/2023 nhưng lập hoá đơn vào tháng 07/2023 là hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023.

24 Tháng 08, 2023
Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngày 23/08/2023 của NHNN quy định ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung về “những nhu cầu vốn không được cho vay”

Ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN) từ ngày 01/09/2023 cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các vấn đề này.

15 Tháng 08, 2023
Công văn số 58653 ngày 11/08/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn giảm thuế GTGT trường hợp xuất hoá đơn sai thời điểm

Theo đó, trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 06/2023 nhưng lập hoá đơn vào tháng 07/2023 là hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023.

Liên hệ với chúng tôi