• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1148/CTBDI-TTHT ngày 01/04/2024 của Cục Thuế Tỉnh Bình Định hướng dẫn chi phí được trừ đối với thuê cá nhân tư vấn giám sát công trình

Cục Thuế Tỉnh Bình Định căn cứ các quy định hiện hành và Công văn 2547/TCT-TNCN ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Tổng cục Thuế V/v chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài, theo đó hướng dẫn:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để giám sát thi công các công trình của Công ty thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện khấu trừ thuế 10% trên tiền công theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Để các khoản chi hợp đồng thuế khoán được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, thì ngoài những hồ sơ Công ty đã trình bày tại Công văn hỏi, Công ty cần có những hồ sơ sau:

  • Bảng kê thu mua hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01/TNDN;
  • Chứng từ chi tiền cho cá nhân nhận khoán;
  • Chứng từ nộp thuế TNCN mà Công ty đã khấu trừ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi