• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/06/2024 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024

Nghị định 64/2024/NĐ-CP được ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân trong bối cảnh khó khăn kinh tế. Nghị định này quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), và tiền thuê đất trong năm 2024, cụ thể

1- Đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu)

Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hànhnhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

Theo tháng:

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2024.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 6/2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 7/2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 8/2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 9/2024 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2024.

Theo quý:

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II/2024 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý III/2024 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2024.

2- Đối với thuế TNDN

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế

3- Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2024.

4- Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 02 tháng kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

5- Trình tự, thủ tục gia hạn và thời hạn hiệu lực

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2024 phải nộp chậm nhất ngày 30/9/2024.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành (17/06/2024) đến hết ngày 31/12/2024.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi