• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1554/TCT-CS ngày 15/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không có quy định sử dụng HĐĐT để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế Tỉnh Long An:

Hoá đơn thương mại không thuộc một trong các loại hoá đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, theo đó, trước khi áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp lập hoá đơn thương mại cho hàng hoá xuất khẩu có sai sót thì không có quy định sử dụng hoá đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thay thế hoặc điều chỉnh cho hoá đơn thương mại.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi