• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021

Theo Điều 5 thông tư này, các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hỗ trợ Quỹ vắc xin Covid-19 Việt Nam có được trừ vào thuế TNDN hay không?

Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam
Thông tư quy định về việc công khai nguồn tài chính (thu – chi) của Quỹ vắc xin Covid-19 Việt Nam.

Quy định này áp dụng đối với: i) Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ), ii) Bộ Tài chính, Bộ Y tế và iii) Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Theo Điều 5 thông tư này, các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi