• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 67047/CTHN-TTHT ngày 15/09/2023 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoá đơn điều chỉnh và tỷ lệ thuế cho hoạt động xây dựng

Theo đó, trường hợp HĐĐT đã lập theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP mà hóa đơn này có sai sót thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty thực hiện kê khai điều chỉnh tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty có số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng thì được xác định bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1% theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp Công ty đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container, thuộc dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

Liên hệ với chúng tôi