• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 5169/CTHN-TTHT ngày 9/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ 

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động phù hợp với quy định của Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với khoản chi nêu trên nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 và không thuộc các khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công văn trích dẫn căn cứ tại Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14, theo đó quy định hiện hành yêu cầu việc trả tiền cho những ngày phép năm chưa nghỉ chỉ áp dụng trong trường hợp người đó thôi việc hoặc bị mất việc làm

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi