• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2319/CTHPH-TTHT ngày 12/08/2022 của Cục thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế đối với chi phí liên quan đến tiêu hủy nguyên vật liệu

Trường hợp Công ty (kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) là doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn, có phát sinh chi phí liên quan tiêu hủy nguyên vật liệu không sử dụng do khách hàng thay đổi chiến lược sản xuất, Công ty thực hiện như sau:

  • Về hóa đơn: Đối với khoản bồi thường Công ty nhận được từ khách hàng, Công ty không phải lập hóa đơn mà lập chứng từ thu tiền, khách hàng lập chứng từ chi tiền theo quy định.
  • Về thuế GTGT: Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của nguyên vật liệu tiêu hủy do nguyên vật liệu chưa thực hiện sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
  • Về thuế TNDN: Do đây không phải là trường hợp tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hay hàng hóa hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên và các trường hợp bất khả kháng khác nên Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với giá trị nguyên vật liệu đã tiêu hủy.
  • Về ưu đãi thuế TNDN: Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3489/TCT-CS của Tổng Cục thuế ban hành ngày 14/09/2021. Theo đó, Tổng Cục thuế hướng dẫn về nguyên tắc doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi là thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN. Các khoản thu nhập không thuộc thu nhập phát sinh trên địa bàn ưu đãi đầu tư, không thuộc thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi