• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn 97748/CT-TTHT ngày 10/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội và Công văn số 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế TNDN, TNCN đối với chi phí cách ly cho chuyên gia do dịch Covid-19

Về thuế TNDN

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty có chi trả chi phí cách ly cho chuyên gia người nước ngoài sang Việt Nam trong đợt dịch thì khoản chi này được cho là chi phúc lợi và được hạch toán theo hạn mức 1 tháng lương bình quân nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Quan điểm này được xem là có tương đồng với quan điểm của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được đề cập trước đó tại Công văn số 2220/CT-TTHT ngày 06/07/2020.

Về thuế TNCN

Theo quan điểm Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, vì thời gian chuyên gia cách ly là thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống dịch Covid-19 nên chi phí cách ly (khách sạn) do Công ty chi trả trực tiếp cho cơ sở cách ly (khách sạn) trong thời gian chuyên gia lưu trú KHÔNG tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của chuyên gia.

Tuy nhiên, theo Cục thuế TP. Hà Nội, nếu trên nội dung chứng từ của các khoản chi cho việc cách ly này có ghi rõ tên chuyên gia được hưởng thì PHẢI TÍNH vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại tiết đ.3.2 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Hiện tại, các quy định hiện hành chưa đề cập rõ ràng cách thức xử lý thuế đối với các chi phí cách ly và các chi phí có bản chất tương tự phát sinh trong đợt dịch bênh,

Do đó, về vấn đề này, Chúng tôi lưu ý đến Quý Khách hàng sự khác biệt trong các hướng dẫn của các Cơ quan thuế địa phương để Quý vị chú ý xem xét trong quá trình áp dụng thực tế nếu có phát sinh.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi