• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Thông tư số số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 liên quan đến quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo đó cho phép nộp bản chụp Căn cước công dân thay thế cho bản chụp Chứng minh nhân dân và cho phép nộp bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Thông báo số định danh cá nhân thay thế Sổ hộ khẩu khi chứng minh người phụ thuộc.

Đáng chú ý tại điểm g7, Điều 1, Thông tư 79/2022/TT-BTC quy định, kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nếu thông tin trong những giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Thông tư đồng thời sửa đổi, bãi bỏ các Thông tư gồm:

  1. Sửa đổi Thông tư số 111/2013/TT-BTC liên quan đến quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc;
  2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BTCquy định về việc nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều đã được giải quyết đăng ký thường trú tại Việt Nam;
  3. Sửa đổi Thông tư số 22/2019/TT-BTCliên quan đến các biểu mẫu cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi