• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Ngày 05/11/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK)

Nghị định này quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá GDLK; quyền và nghĩa vụ của NNT trong xác định giá GDLK, thủ tục kê khai, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với NNT có GDLK.

Về phạm vi điều chỉnh, Điều 1 của NĐ quy định cụ thể gồm: Các GDLK thuộc phạm vi điều chỉnh của NĐ này là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua bán trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua bán, sử dụng nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020Các nghị định số 20/2017 và NĐ 68/2020 hết hiệu lực.

Các quy định chuyển tiếp về kê khai, quyết toán thuế TNDN năm 2017 và 2018 (tại NĐ 68/2020) được tiếp tục quy định tương tự tại Điều 22 của NĐ 132/2020.

Đối với chi phí lãi vay khi quyết toán thuế TNDN năm 2019 được chuyển sang kỳ tiếp theo theo quy định tại NĐ 68/2020, thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm kể từ kỳ tính thuế TNDN 2020. Sau 5 năm mà không chuyển hết thì không được chuyển sang các kỳ tính thuế tiếp theo.

Nghị định 132/2020/NĐ-CP cũng ban hành các Phụ lục tương tự Nghị định 20.

132_2020_ND_CP_452218

Liên hệ với chúng tôi