• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2022.

Điểm đáng chú ý là các Nghị định về hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử loại cũ gồm Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2022.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP vẫn không bị bãi bỏ, chỉ gỡ bỏ 2 điều khoản gồm Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 liên quan đến hiệu lực của Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CP .

Tương tự như Nghị định 119/2018/NĐ-CP , quy định về chuyển tiếp của Nghị định này cũng cho rằng trong khoảng thời gian từ nay đến trước ngày 30/6/2022, nếu cơ quan Thuế buộc đơn vị nào sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì đơn vị đó sẽ phải áp dụng.

Các doanh nghiệp mới thành lập trong giai đoạn từ nay đến trước 30/6/2022, nếu cơ quan Thuế không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử loại mới thì vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử loại cũ hoặc hóa đơn giấy tự in như trước đây.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

ND1232020ND_CP_quy_dinh_ve_hoa_don_chung_tu

Liên hệ với chúng tôi