• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/07/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP

Nghị định bổ sung làm rõ chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên, thuộc các trường hợp sau:

  • đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.
  • chưa phải hoặc không phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

Ngoài ra, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về xác định giá đất được trừ, giá tính thuế đối với hoạt động sản xuất điện và phương pháp nộp thuế GTGT đối với hộ kinh doanh.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/09/2022.

Riêng quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi