• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Đội ngũ

Vo Tan Huu

General Director | VNCPA | VNCPT

Nguyen Thi Dung

Vice Director | VNCPA | VNCPT

Bui Bao Nguyen

Manager | VNCPA | VNCPT

Truong Ngoc Khanh

Manager | VNCPA | VNCPT

Tran Thi Ngoc Thien

Manager | VNCPA | VNCPT

Pham Nguyen Nhat Thien

Manager

Nguyen Thi Ngoc

Manager | VNCPA | VNCPT

Le Thi Phuoc Trang

Senior | VNCPA | VNCPT

Luu Hong Mui

Manager | VNCPA | VNCPT

Thieu Thi Chuc

Manager | VNCPA | VNCPT

Nguyen Van Kien

Manager | VNCPT

Nguyen Ha Phuong

Senior| VNCPA | VNCPT

Contact Us