• VINA BOOKKEEPING CO.,LTD
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Đội ngũ

Vo Tan Huu

General Director
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Vo Thanh Hung

Director
VNCPA | VNCPT

Bui Bao Nguyen

Manager
VNCPA | VNCPT

Truong Ngoc Khanh

Manager
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Tran Thi Ngoc Thien

Manager
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Pham Nguyen Nhat Thien

Manager

Nguyen Thi Ngoc

Manager
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Le Thi Phuoc Trang

Manager
VNCPA | VNCPT

Nguyen Thi Dung

Vice Director
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Nguyen Van Kien

Manager
VNCPA | VNCPT

Luu Hong Mui

Manager
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Thieu Thi Chuc

Manager
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Contact Us