• info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Đội ngũ

Vo Tan Huu

本部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Nguyen Thi Dung

副本部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Bui Bao Nguyen

部長
VNCPA|VNCPT

Truong Ngoc Khanh

部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Tran Thi Ngoc Thien

部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Pham Nguyen Nhat Thien

部長

Nguyen Thi Ngoc

部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Luu Hong Mui

部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Thieu Thi Chuc

部長
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Contact Us