• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Thành lập doanh nghiệp

VBK là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, quản trị doanh nghiệp, thư ký công ty, thẩm định và giải thể công ty cũng như chấm dứt hoạt động đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam. Với kiến thức toàn cầu và chuyên môn địa phương trong kinh doanh, chúng tôi được trang bị đầy đủ để giải quyết các vấn đề thông thường và phức tạp cho khách hàng một cách hiệu quả.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI và các tổ chức nước ngoài khác trong quản trị doanh nghiệp và tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định và quy định. Hỗ trợ của chúng tôi bao gồm việc cung cấp các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như thư ký Công ty được chỉ định, đại diện theo ủy quyền và chuẩn bị các tài liệu Doanh nghiệp.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Quản lý các cuộc họp của hội đồng quản trị, hồi đồng thanh viên.
 • Quản lý và chuẩn bị các thủ tục, tài liệu liên quan tới chuyển nhượng vốn, cổ phần.
 • Quản lý, và chuẩn bị các thủ tục, tài liệu liên quan chuyển cổ tức hàng năm ra nước ngoài.
 • Tư vấn về quản trị công ty và các thông lệ tốt nhất tại Việt Nam.
 • Tư vấn về việc tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan.
 • Thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.
 • Tư vấn và soạn thảo giấy ủy quyền tại Doanh nghiệp.
 • Rà soát, soạn thảo và/hoặc sửa đổi điều lệ công ty và quy định, chính sách nội bộ.
 • Chuẩn bị và nộp hồ sơ tài liệu liên quan tới Giấy phép Công ty như thay đổi Đại diện pháp luật, nhà đầu tư, vốn, thay đổi địa chỉ, ngành nghề kinh doanh …vv.

Với kiến thức pháp lý chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế, Chúng tôi sẽ trợ giúp các Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam an tâm quản trị và tuân thủ luật định.

Liên hệ với chúng tôi