• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 99437/CTHN-TTHT ngày 16/11/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN

Trường hợp cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (người phụ thuộc đã có MST), khi thay đổi nơi làm việc chưa thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc với tổ chức chi trả mới nhưng trước đó đã quyết toán thuế TNCN qua tổ chức chi trả mới thì cá nhân có thể thực hiện kê khai bổ sung người phụ thuộcủy uyền quyết toán thuế TNCN bổ sung qua tổ chức chi trả thu nhập. Tổ chức chi trả thu nhập có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN bổ sung thay cho các cá nhân có ủy quyền.

 Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi