• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 9662/TCBDU-TTHT ngày 05/06/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn xử lý chi phí lãi vay trong trường hợp EBITDA âm

Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn, trường hợp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ  lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ âm (EBITDA âm) thì:

  • phần chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; và
  • phần chi phí lãi vay được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo, theo điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi