• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 95844/CT-TTHT ngày 02/11/2020 của cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài.

Trường hợp Công ty kí hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ lặp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị cho khách hàng của tổ chức nước ngoài là doanh nghiệp nội địa Việt Nam hoặc doanh nghiệp chế xuất Việt Nam thì tùy từng trường hợp mà thuế suất thuế GTGT được xác định khác nhau nhưng áp dụng theo nguyên tắc sau:

+ Dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan tiêu dùng trong khu phi thuế quan thì được xác định là dịch vụ xuất khẩu và áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu thỏa mãn điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

+ Dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và tiêu dùng tại Việt Nam thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi