• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 885/BTC-QLKT ngày 22/1/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hạch toán kế toán liên quan đến lợi thế thương mại

Văn bản hướng dẫn việc hạch toán kế toán đối với chi phí đối với khoản “lợi thế thương mại” trong trường hợp Công ty mua một mảng kinh doanh của một doanh nghiệp khác.

Theo đó, tùy thuộc vào việc mua lại mảng kinh doanh đó có được xem là một hoạt động kinh doanh hay không, việc hạch toán sẽ khác nhau. Cụ thể như sau:

  • Nếu việc mua một mảng kinh doanh tạo thành một hoạt động kinh doanh và giao dịch hợp nhất không không dẫn đến quan hệ công ty mẹ – công ty con thì khoản lợi thế thương mại (nếu có) phát sinh từ giao dịch hợp nhất kinh doanh sẽ được phản ánh là tài sản trên báo cáo tài chính riêng của bên mua để phân bổ dần trong thời hạn 10 năm
  • Ngược lại, nếu việc mua lại không cấu thành một hoạt động kinh doanh thì Công ty không phải ghi nhận lợi thế thương mại. Công ty phải phân bổ giá phí của nhóm tài sản đó cho các tài sản và nợ phải trả có thể xác định được riêng rẽ trong nhóm tài sản đó dựa theo giá trị hợp lý tương ứng tại ngày mua.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200122_CV885_Hach toan ke toan doi voi loi the thuong mai

Liên hệ với chúng tôi