• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19

Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn trường hợp Công ty có chi các khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn, phụ kiện bảo hộ và chi cho nhân viên xét nghiệm để phòng ngừa lây nhiễm bênh Covid-19 thì:

  • Về thuế TNCN: đây là các khoản chi không chịu thuế TNCN (không phân biệt chi chung cho tập thể hay chi đích danh từng người)
  • Về thuế TNDN: Công ty được ghi nhận là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phù hợp với quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Công văn này thay thế cho công văn số 44403/CT-TTHT ngày 01/6/2020, trước đó, Cục Thuế TP. Hà Nội cho rằng các khoản chi nêu trên nếu chi đích danh cho từng người lao động thì bị tính thuế TNCN, đồng thời khoản chi này hạch toán theo hạn mức dành cho quỹ phúc lợi không vượt quá 1 tháng lương bình quân thực hiện trong năm.

Cũng theo Cục thuế Hà Nội, hiện nay Bộ Tài chính đang trong quá trình chuẩn bị một Nghị định hướng dẫn hạch toán chi phí được trừ đối với các khoản chi phí liên quan đến chống dịch, tài trợ, ủng hộ chống dịch.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200716_CV66297_Chính sách thuế đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19

 

Liên hệ với chúng tôi