• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 62665/CTHN-TTHT ngày 25/08/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn kê khai thuế GTGT đối với hoá đơn đầu vào bị sai thuế suất

Theo đó, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn:

Trường hợp HĐĐT đã lập theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã gửi cho người mua mà người mua hoặc người bán phát hiện sai sót về thuế suất thì người bán thực hiện xử lý sai sót theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Nếu hóa đơn này được lập theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP (quy định trước đây) thì xử lý sai sót theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà bên bán chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện nếu xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì bên mua được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý người bán theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Việc đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế thuộc quyền của người bán theo quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT mà bên bán chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện nếu xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì bên mua được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế quản lý người bán theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Việc đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế thuộc quyền của người bán theo quy định tại Điều 16 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Hồ sơ đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Liên hệ với chúng tôi