• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 58353 ngày 11/08/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xử lý thông tin địa chỉ người bán sai sót trên hoá đơn điện tử

Trường hợp hoá đơn điện tử đã lập theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đã gửi cho người mua sau đó phát hiện sai sót về địa chỉ người bán, các nội dung khác không sai sót thì:

  • Công ty thông báo cho người mua về việc hoá đơn có sai sót và không phải lập lại hoá đơn.
  • Công ty thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hoá đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp hoá đơn điện tử đã lập theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, đã gửi cho người mua sau đó phát hiện sai sót về địa chỉ người bán, các nội dung khác không sai sót thì:

Liên hệ với chúng tôi