• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 5816/CTHPH-TTHT ngày 03/11/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn xác định chi phí được trừ cho NLĐNN trong giai đoạn trước khi có GPLĐ

Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn về mặt nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam, thuộc các trường hợp phải cấp phép lao động nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyển tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, thì các khoản chi phí Công ty chi trả cho người lao động trước thời điểm được cấp giấy phép lao động và trước thời điểm hai bên ký hợp đồng lao động sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi