• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 57306/CTHN-TTHT ngày 23/11/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng

Theo đó, Cục Thuế hướng dẫn pháp luật thuế TNDN không quy định việc xác định các khoản thu nhập dự kiến thu được nhưng chưa thực tế phát sinh được tính vào thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ tính thuế.

Trường hợp Công ty thực tế phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế của kỳ tính thuế thực tế phát sinh thu nhập theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài Chính.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi