• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 56701/CTHN-TTHT ngày 21/11/2022 của Cục thuế TP Hà Nội về việc khai thuế GTGT KD vãng lai ngoại tỉnh

Theo đó, trường hợp Công ty có hoạt động xây dựng (hoạt động xây dựng được xác định theo quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế quốc dân và quy định của pháp luật chuyên ngành) tại tỉnh khác nơi Công ty đóng trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính theo quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh theo quy định tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Trường hợp hoạt động xây dựng diễn ra trong khu phi thuế quan thuộc tỉnh khác nơi Công ty đóng trụ sở chính, được áp dụng thuế suất GTGT 0% nếu đáp ứng các quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không phát sinh số thuế GTGT phải nộp đối với khoản thu từ hoạt động xây dựng này thì không phải thực hiện phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh. Do đó, Công ty không phải thực hiện khai thuế GTGT của công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo mẫu 05/GTGT (ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trường hợp Nhà thầu phụ ký hợp đồng trực tiếp với Nhà thầu chính, không ký hợp đồng trực tiếp với Chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính thì Nhà thầu phụ không phải khai thuế GTGT của các công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng theo hướng dẫn tại tiết c.1, điểm c, Khoản 3, Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi