• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 5129/CTBGI-TTHT ngày 26/08/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu

Trường hợp Công ty làm hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu, đáp ứng điều kiện, thủ tục và hồ sơ theo trích dẫn tại Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty phải ghi đầy đủ nội dung tại Mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

  • Ghi đúng thông tin ký hiệu hóa đơn tại cột số 3 không được bỏ trống.
  • Khai đủ, chi tiết tên các loại hàng hóa, dịch vụ theo hóa đơn mua vào như: tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá tại các cột số 8, 9, 10 và số 11.
  • Trường hợp người bán là doanh nghiệp nước ngoài không có mã số thuế thì cột mã số thuế người bán (cột số 7) để trống.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi