• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 501/TCT-KK ngày 16/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Như vậy, trường hợp Công ty đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư mẫu số 02/GTGT kỳ tính thuế quý 3/2022 thì Công ty không được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế GTGT mẫu số 02/GTGT kỳ tính thuế quý 2/2022.

Đối với số thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư không được hoàn nhưng đủ điều kiện khấu trừ, Công ty thực hiện kết chuyển sang tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số 01/GTGT theo hướng dẫn tại Công văn số 4394/TCT-KK ngày 24/11/2022 của Tổng cục Thuế (gửi kèm theo).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

We regularly update legal documents on accounting, tax, labor and other related fields for clients.

Liên hệ với chúng tôi