• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4890/TCT-KK ngày 02/11/2023 của Tổng cục Thuế trả lời về thời điểm xuất hoá đơn hàng xuất khẩu

Theo đó, thời điểm lập hoá đơn điện tử cho hàng hoá xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

“c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.

Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.”

Bên cạnh đó, cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩuthời điểm xác định doanh thu xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 13 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/04/2014 sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 33, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính:

“Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, thời điểm lập hoá đơn điện tử cho hàng hoá xuất khẩu đối với cơ sở kinh doanh kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ (kể cả cơ sở gia công hàng hoá xuất khẩu) được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 13 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:

Liên hệ với chúng tôi