• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 4788/CTBNI-TTHT ngày 09/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về chi phí lương được trừ của giám đốc Công ty TNHH MTV do Tổ chức làm chủ

Trường hợp Công ty A là Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu (Công ty B tại Hàn Quốc), có phát sinh chi trả tiền lương cho giám đốc Công ty A (giám đốc này là thành viên sáng lập của Công ty B tại Hàn Quốc), cá nhân giám đốc có tham gia trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty A thì khoản chi phí tiền lương này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi