• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Công văn số 4758/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế ngày 26/10/2023 hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

 

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Liên hệ với chúng tôi