• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 37175/CTHN-TTHT ngày 30/09/2021 của Cục thuế TP. Hà Nội về tạm nộp thuế TNDN 3 quý năm 2021

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN) là loại khai quyết toán năm. Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính quý hoặc căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý theo quy định của pháp luật về kế toán và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý, theo đó:

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Hiện nay vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nào về điều khoản này. Quý doanh nghiệp cần lưu ý để ước tính số tạm nộp thuế TNDN phù hợp trong 03 quý đầu năm, tránh rủi ro phát sinh tiền chậm nộp trong tương lại.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi