• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 3711/TCT-CS ngày 08/9/2020 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ

 Theo quy định ngày lập hoá đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng.

Trường hợp của Công ty A ký hợp đồng với Công ty B có quy định hình thức thanh toán là “Theo tỷ lệ phần trăm của giá hợp đồng” và khoản thanh toán này gắn với việc hoàn thành từng phần việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 16 thông tư số 39/2014/TT-BTC và khoản 1, 2 Điều 8 thông tư số 219/2013/TT-BTC như trên.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200908_CV3711_Huong dan lap hoa don doi voi cung ung dich vu

Liên hệ với chúng tôi