• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10/08/2020 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hành vi đăng ký giảm trừ gia cảnh và ủy quyền quyết toán thuế không đúng quy định

Văn bản hướng dẫn về trường hợp cá nhân làm việc tại tổ chức, đơn vị trả thu nhập (gọi tắt là “Công ty”) đăng kí trùng giảm trừ gia cảnh, dẫn đến Công ty kê khai thiếu tiền thuế thu nhập cá nhân và trường hợp cá nhân có nhiều nguồn thu nhập nhưng ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Công ty không đúng quy định, dẫn đến Công ty phát sinh tăng số tiền thuế được hoàn thì:

  • Cơ quan thuế xử phạt cá nhân đối với hành vi kê khai sai của người nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
  • Công ty có trách nhiệm thông báo, làm việc với cá nhân và tổng hợp, kê khai nộp đủ số thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200810_CV3254_Xu phat nop thieu thue TNCN do ke khai sai giam tru gia canh

Liên hệ với chúng tôi