• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 3138/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn về việc giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị quyết số 116/2020/QH14.

Văn bản hướng dẫn trường hợp Công ty có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) thuộc đối tượng được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 theo Nghị quyết số 116/2020/QH14

Theo đó, nếu Công ty áp dụng năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/07 và kết thúc vào ngày 30/06 thì kỳ tính thuế năm 2020 được giảm thuế TNDN theo Nghị quyết 116/2020/QH14 sẽ là từ ngày 01/06/2020 đến 30/06/2021.

Tuy nhiên, Cục thuế TP. Đà Nẵng cũng lưu ý thêm tại khoản 2 điều 3 của Nghị quyết có đề cập: “Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị quyết này”. Do vậy, trường hợp nếu Chính phủ, Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn khác với nội dung nêu trên thì Cục thuế sẽ có văn bản phản hồi cho Công ty được biết.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200729_CV3138_Huong dan Nghi quyet giam 30% thue TNDN nam 2020

Liên hệ với chúng tôi