• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 313/CTTPHCM-TTHT ngày 11/01/2023 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại và chiết khấu thương mại liên quan đến doanh thu phát sinh năm 2022

Cục thuế TP. HCM hướng dẫn:

Hàng bán trả lại: Đối với hàng hóa đã mua từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022 (hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT áp dụng là 8%), đến năm 2023 phát sinh trả lại hàng thì hóa đơn trả lại hàng được lập với thuế suất thuế GTGT là 8%.

Chiết khấu thương mại: Về thuế suất thuế GTGT liên quan đến khoản chiết khấu thương mại được lập khi kết thúc chương trình vào cuối kỳ:

Nếu khoản chiết khấu thương mại liên quan đến khoản doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ tháng 02/2022 đến tháng 12/2022 (hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, thuế suất GTGT áp dụng là 8%) thì khoản chiết khấu thương mại này Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT tương ứng là 8%.

Nếu khoản chiết khấu thương mại liên quan đến khoản doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong năm 2022 với thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10% thì khoản chiết khấu thương mại này Công ty áp dụng thuế suất thuế GTGT tướng ứng là 10%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi