• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2849/CT-TTHT ngày 07/10/2021 của Cục thuế tỉnh Long An về chính sách thuế đối với các khoản thưởng, khuyến mại, hỗ trợ đạt doanh số.

Trường hợp công ty chi trả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền cho cá nhân là các hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì:

+ Về thuế TNCN: Công ty có trách nhiệm kê khai thay và nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định tại điểm đ Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Điều 20 và Phụ lục 1 của Thông tư số 40/2021/TT-BTC.

+ Về thuế GTGT: Công ty xác định hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

+ Về thuế TNDN: Nếu công ty có thực hiện chương trình khuyến mại theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, đã lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu phù hợp với quy định của pháp luật thuế TNDN thì Công ty được trích trước phần chi phí khuyến mại vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ.

Khi kết thúc kỳ hạn, Công ty phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước vào kỳ tính thuế kết thúc kỳ hạn).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi