• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 04/12/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM về việc thực hiện báo cáo sử dụng lao động nước ngoài trước ngày 05/01/2024

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và điểm a Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Mẫu báo cáo: Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 07/PLI ban hành Kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ;

Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023;

Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024.

Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc – An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

 

Liên hệ với chúng tôi