• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2738/CTBDU-TTHT ngày 23/02/2022 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về chính sách thuế GTGT đối với hóa đơn lập từ ngày 01/02/2022

Đối với các hóa đơn đã lập trước ngày 01/02/2022 nhưng kể từ ngày 01/02/2022 mới phát hiện sai sót, Công ty lập hóa đơn điều chỉnh/ thay thế thì vẫn áp dụng thuế suất tại thời điểm bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do hàng hóa dịch vụ được bán/ cung ứng trước ngày 01/02/2022.

Về thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hóa đã mua, nhập kho trước thời điểm Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực: Trường hợp nếu Công ty có mã ngành sản phẩm (theo Quyết định số 43/QĐ/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) không thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thì thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định này khi bán ra.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi