• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2532/TCT-DNNCN ngày 12/07/2021 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2020 nhưng sau đó phát hiện sai sót thì doanh nghiệp kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2020 theo số thực tế, đồng thời phải kê khai điều chỉnh tờ khai thuế TNCN của tháng/quý có sai sót tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP,

Đối với với vướng mắc về việc hạch toán kế toán điều chỉnh giảm chi phí tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động do phát sinh ở kỳ sau kỳ báo cáo, không phản ảnh trực tiếp ở kỳ phát sinh trả thu nhập, để xác định đúng số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp điều chỉnh khai tăng các khoản chi không được trừ của quyết toán thuế TNDN năm 2020 tương ứng với phần chi phí tiền lương điều chỉnh giảm và kê khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi