• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 6160/CT-TTHT ngày 17/08/2021 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chính sách thuế đối với chi phí ba tại chỗ trong giai đoạn dịch Covid-19

Trả lời văn bản hỏi của Công ty Cổ phần Thép POSCO YAMOTO VINA (Công ty) về chi phí ba tại chỗ trong giai đoạn dịch Covid -19, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có ý kiến như sau:

+ Về thuế TNDN: Nếu Công ty có khoản chi hợp pháp và đáp ứng các quy định về các khoản chi phí được trừ quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN thì được trừ khi xác định thuế TNDN. Nếu không đáp ứng các quy định nêu trên thì không được trừ khi xác định thuế TNDN.

+ Về thuế TNCN: Nếu các khoản chi trả cho người lao động thuộc các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN, không thuộc các trường hợp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo quy định tại Điểm g Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định. 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi