• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 22555/CTBDU-TTHT ngày 20/09/2023 của Cục thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT đối với hàng cho mượn và catalogue

Theo đó, trường hợp Công ty cho nhà cung cấp mượn máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm cũng như dùng hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) để cho, biếu, tặng, trao đổi thi Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.

Đối với giá tính thuế  GTGT và thuế suất thuế GTGT của từng loại hàng hóa, dịch vụ được xác định theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính.

Trường hợp, Công ty có mua tờ rơi, catalogue từ nhà cung cấp để làm mẫu quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thì Công ty không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT đối với hoạt động này.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, trường hợp Công ty cho nhà cung cấp mượn máy móc thiết bị để sản xuất sản phẩm cũng như dùng hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) để cho, biếu, tặng, trao đổi thi Công ty phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế GTGT như hóa đơn bán hàng hóa cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi