• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2250/CTHPH-TTHT ngày 05/08/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế GTGT cho doanh nghiệp chế xuất thực hiện hoạt động gia công và sửa chữa cho doanh nghiệp nội địa

Trường hợp Công ty (là doanh nghiệp chế xuất) thực hiện hoạt động gia công hàng hóa, sửa chữa khuôn cho doanh nghiệp nội địa thì:

  1. Thuế GTGT và hóa đơn đối với hoạt động gia công:

Trường hợp doanh nghiệp nội địa cung cấp nguyên vật liệu chính để gia công, mà các hoạt động gia công này không thuộc hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam thì khi nhận hàng gia công, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục Hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa tại nước ngoài, kê khai, nộp thuế GTGT tại khâu Hải quan.

Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa gia công cho doanh nghiệp nội địa. Công ty lập hóa đơn bán hàng (hóa đơn dành cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) để kê khai doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định.

  1. Thuế GTGT và hóa đơn đối với hoạt động sửa chữa:

TH1: Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục Hải quan, đã kê khai, nộp thuế GTGT dịch vụ sửa khuôn tại khâu Hải quan thì Công ty không phải kê khai nộp thuế GTGT, Công ty lập hóa đơn bán hàng (hóa đơn dành cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) để kê khai tính thuế TNDN.

TH2: Doanh nghiệp nội địa không làm thủ tục Hải quan, không kê khai nộp thuế GTGT dịch vụ sửa khuôn tại khâu Hải quan thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT với cơ quan thuế:

  • Nếu Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Công ty sử dụng hóa đơn GTGT, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%;
  • Nếu Công ty đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, Công ty sử dụng hóa đơn bán hàng (hóa đơn dành cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan) để lập và giao cho khách hàng và thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp tại Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT; trong đó tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu dịch vụ sửa chữa là 5%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi