• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Trường hợp Công ty có chi trả các khoản sau:

  1. Tiền thuế TNCN đối với phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài và
  2. Chi phí thuê đơn vị tư vấn thuế để thực hiện việc khai thuế, hỗ trợ thuế cho chuyên gia nước ngoài

Nếu các chi phí trên được quy định cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ: Hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, Thỏa ước lao động tập thể theo quy định tại điểm b khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì các khoản chi này được xác định là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20201016_CV10185_Chinh_sach_thue_TNDN_doi_voi_chi_phi_cho_chuyen_gia_nuoc_ngoai

Liên hệ với chúng tôi