• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 101317/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020 của Cục Thuế Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu đối với quyền truy cập dữ liệu

Trường hợp Công ty nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền truy cập dữ liệu thì thu nhập này của Công ty nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu với tỷ lệ như sau:

+ Về thuế TNDN: Áp dụng tỷ lệ 10% dưới dạng thu nhập từ bản quyền

+ Về thuế GTGT: Nếu việc cung cấp quyền truy cập dữ liệu của Công ty nước ngoài nếu không phải là chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí thuệ, sản phẩm/dịch vụ phần mềm thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT dưới dạng dịch vụ với tỷ lệ 5%.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi