• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 05/CTBNI-TTHT ngày 04/01/2022 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về việc thanh toán những ngày phép chưa nghỉ cho người lao động

Theo Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, trường hợp Công ty chi trả khoản tiền lương của những ngày nghỉ phép trong năm cho người lao động còn đang làm việc tại Công ty thì:

+ Về thuế TNDN:  đây là khoản chi chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 (việc chi trả những ngày chưa nghỉ phép trong năm chỉ quy định trong trường hợp lao động thôi việc, bị mất việc làm) và CHƯA đáp ứng đầy đủ quy định đối với các khoản chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động để Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

+ Về thuế TNCN: đây là khoản thu nhập chịu thuế của người lao động.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi